Projecten

In ons Centre of Expertise werken lectoren, (docent-)onderzoekers, projectmanagers en andere teamleden iedere dag aan vernieuwend, experimenteel en actiegericht onderzoek, dat we gebruiken om verbinding te maken met de mensen en de wereld om ons heen. Hier lees je meer over onze projecten.

Filters

©kwanchaift- stock.adobe.com

SCRIPT

Het realiseren, versnellen en opschalen van de methode crime scripting in het veiligheidsdomein.

Ondermijning & Integriteit

Een onderzoek naar kwetsbaarheden van decentrale volksvertegenwoordigers voor ondermijning en integriteitsschendingen.

Soevereine en autonome burgers

Een onderzoek naar ervaringen van het lokaal bestuur en professionals in het omgaan met soevereinen.

Doorontwikkeling BORG

Literatuurstudie over daderinterventies die partnergeweld terugdringen en evaluatie van de pilot BORG.

Hermeldingen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugdringen van het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.

Verbeter Breda: project Middellaan

Bredase flatbewoners streven naar samenredzaamheid met steun van gemeente en woningcorporatie.

Preventie met gezag

Het programma Preventie met Gezag heeft als doel om jongeren weerbaarder te maken en de voedingsbodem voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit weg te nemen.

Veranderwerkplaats

De veranderwerkplaats is een lerend netwerk dat ervaringskennis verzamelt en verspreidt om overheidsdienstverlening en het onderwijs te verbeteren.

Equal-Life

Onderzoek naar in welke mate de verschillen in fysieke en sociale omgeving samenhangen met verschillen in de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen.

Robot Assisted Manufacturing

Project dat zich richt op het verbeteren van de robotassistentie in de Nederlandse maak- en assemblage-industrie, met name bij kleine, gemengde productievolumes.

Human Operated Assemby

Project dat zoekt naar automatiseringsoplossingen die de kwaliteit, flexibiliteit en traceerbaarheid van human operated productieprocessen kunnen vergroten.

Gezonde leefomgevingen

Het lectortaat is lid van een consortium dat onderzoek doet naar de creatie van leefomgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor inwoners.

CropMix

Bijdrage aan een landelijk programma voor de ontwikkeling van gemengde teeltsystemen, die de transitie naar duurzame, ecologiegebaseerde akkerbouw mogelijk maken.

COBOTASSIST

Onderzoek naar de mogelijkheden om robots in te zetten voor het nabewerken van producten, in de eindfase van een industrieel productieproces.

The New Canterbury Tales

Immersive storytelling om te komen tot nieuwe gezamenlijke beelden (visies) voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige communityvorming.

LetsGoByTalking

Geweld tegen mensen die lesbisch, homoseksueel, transgender of bisexueel zijn (LHTB’s), valt onder de noemer haatmisdrijven.

WayOut

Radicalisering met gewelddadig extremisme als gevolg is een belangrijk Europees veiligheidsvraagstuk.

Macht en tegenmacht

Aanbevelingen aan wethouders over hoe zij het best kunnen omgaan met verschillende vormen van tegenmacht.

Interreg Smart Farming & Food Processing

Smart Farming en foodprocessing mogelijk maken met nieuwe technologieën.

sUser

Flexibele methode voor het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame huisvesting voor senioren, waarbij de wensen van de gebruikers centraal staan.

Werken aan zelfherstel

Samenwerking met de PI Vught, waarin we onderzoeken op welke manier transmuraal herstelgericht werken kan bijdragen aan zelfherstel en re-integratie van gedetineerde burgers.

Hulp Online Geweld

Onderzoek naar manieren om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te verbeteren, voor jongeren die het slachtoffer zijn van online bedreiging en intimidatie.

Werken met kinderen en slachtoffers

Samenwerking met De Woenselse Poort om het herstelwerk rondom kinderen en slachtoffers van cliënten met een opgelegde forensische maatregel te bevorderen.

Transmuraal en herstelgericht werken

Samenwerking met PI Dordrecht, waarin we onderzoeken wat de meerwaarde is van transmuraal, slachtofferbewust en herstelgericht werken voor de re-integratie van gedetineerden.

Gendersensitief werken

Rekening houden met de verschillen tussen jongens, meisjes, trans- en non-binaire kinderen kan bijdragen aan een betere ondersteuning van kinderen met een vader in detentie.

Restorative justice

Het lectoraat is aangesloten bij de internationale beweging Restorative Justice, om zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en toepassing van herstelrecht en herstelgerichte praktijken.

RESCALED

In dit project werken we samen met de internationale netwerkorganisatie RESCALED aan de hervorming van detentiecentra naar kleinschalige, gedifferentieerde woonvormen.

Vader/moeder blijf je, ook binnen de muren

Begeleiding van actieleerteams, waarin professionals ontdekken wat ze kunnen doen in het contact met gedetineerde vaders en moeders om ouderschap bespreekbaar te maken.

Handreikingen

Branchegerichte adviezen aan gemeenten over hoe zij data kunnen benutten om (kwetsbaarheid voor) ondermijnende criminaliteit in beeld te krijgen en te bestrijden.

Inclusie & Veiligheid

Actieonderzoek naar mogelijke verbeteringen in de hulp aan ex-gedetineerden en risicojongeren, om te voorkomen dat ze (opnieuw) voor de criminaliteit kiezen.

Grip op Onbegrip

Regionaal actieonderzoek binnen het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip, dat streeft naar verbetering in de omgang met mensen die onbegrepen gedrag vertonen.

Wijkwerk Bestaanszekerheid

Actieonderzoek naar het organiseren van integrale hulpverlening aan mensen met complexe problemen, door de samenwerking tussen professionals in de wijk te intensiveren.

Sterke schakels versterken de keten

Een ontwerponderzoek naar de mogelijkheden voor ketensamenwerking tussen high tech mkb’s in Brainport Eindhoven, op het gebied van cybersecurity.

Netwerkfunctie Directeur Publieke Gezondheid

Het lectoraat evalueerde samen met onderzoekers van de Antwerp Management School de netwerkfunctie van de Directeur Publieke Gezondheid tijdens het eerste jaar van de coronacrisis.

Digitaal Weerbaar Breda

Samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen in en rondom Breda, om de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit te vergroten en essentiële processen veilig te stellen.

Expertisecentrum KIND

Het lectoraat is medeoprichter van een expertisecentrum dat informeert, adviseert en onderzoek doet, om kinderen met een ouder in detentie beter te kunnen helpen.

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Onderzoek naar welke factoren de vader-kindrelatie tijdens een detentie (al dan niet) beïnvloeden. Deze beschrijvende longitudinale studie brengt de ontwikkeling van deze relatie in kaart.

Ouder in detentie

Onderzoek naar wat kinderen (en gezinnen) met een vader in detentie ervaren en nodig hebben, om een landelijke netwerkaanpak te ontwikkelen voor een structureel ondersteuningsaanbod.

Werkplaats Sociaal Domein

Lectoraten, beroepsopleidingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties onderzoeken samen hoe zij vraagstukken binnen het sociale domein kunnen verbeteren om burgers te ondersteunen.

Je data de baas

Onderzoek naar de mogelijkheden voor de oprichting van coöperatieve organisaties rondom leefbaarheid en sociale veiligheid, die gebruik maken van digitale data en apparatuur.

Digitale buurtpreventie

Advies over de manier waarop digitale middelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken en het verhogen van de veiligheid(sbeleving) in woonwijken.

Ethische commissies Noord-Brabant

Ethische commissies adviseren gemeentes (ongevraagd) over dilemma’s rond complexe, technologische vraagstukken die spelen in hun regio.

Learning Community AI voor Veiligheid

Experts uit het werkveld, onderzoekers, docenten en studenten leren gezamenlijk over de mogelijkheden van artificial intelligence voor het vergroten van de veiligheid in de publieke ruimte.

Sociale alarmering

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor de inzet van digitale data en apparatuur, om zelforganisatie en sociale alarmering in de wijk te bevorderen.

Landelijke platforms

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid neemt deel aan verschillende landelijke lectorenplatforms.

Flagship cyberweerbare havens en bedrijventerreinen

Verkenning van de vraagstukken die spelen op het gebied van cybercrime op bedrijventerreinen, in havengebieden en in groepen van publieke organisaties.

ELSA-Lab Noord-Brabant

Door technologische toepassingen integraal te beoordelen op hun ethische, juridische én maatschappelijke impact, kunnen ze snel en verantwoord worden ontwikkeld en toegepast.

Datacommons

Onderzoek naar de voorwaarden voor het verantwoord delen van digitale gegevens tussen private, publieke en commerciële partijen én de kansen die dit biedt.

Burgerparticipatie

Communicatie op maat kan burgers mogelijk stimuleren om signalen van ondermijnende criminaliteit vaker te melden bij instanties.

Zicht op Ondermijning

In hoeverre maken gemeenten effectief gebruik van het dashboard Zicht op Ondermijning bij de (preventieve) aanpak van ondermijnende criminaliteit?

The Missing Link

Een actieonderzoek op vier bedrijventerreinen moet ervoor zorgen dat parkmanagementorganisaties beter in staat zijn om criminele inmenging tegen te gaan.

Malafide vastgoedspeculatie

Een samenwerking met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) voor de (door)ontwikkeling van een datagedreven aanpak van onzuivere geldstromen in de vastgoedmarkt.

PRICELESS

Publiek-private samenwerking om de kwetsbaarheid van kostbare, unieke (kunst)objecten voor financiële criminaliteit te verminderen.

Onder mijn ogen

Evaluatie van een serious game voor docenten in het praktijkonderwijs moet duidelijk maken of het spel hen helpt bij het signaleren van ondermijning en criminele uitbuiting onder studenten.

Financial Crime Scripting

Deze nieuwe analytische methode richt zich op het in kaart brengen en frustreren van criminele geldstromen, zodat misdaad niet langer loont.

Criminele inmenging in de horeca

Onderzoek naar de (onbedoeld en ongewild) faciliterende rol van de horeca in ondermijnende criminaliteit, met als doel de weerbaarheid van de sector te vergroten.
wethouders-in-spagaat-onderzoek-avans-hogeschool

Wethouders in spagaat

Aanbevelingen voor de manier waarop wethouders het beste kunnen omgaan met maatschappelijke onrust in hun gemeente, die voortkomt uit landelijk of provinciaal beleid.
onderzoek-wethouder-en-tegenmacht

De wethouder als Robin Hood

In hoeverre mogen wethouders de regels buigen of breken, als ze daarmee een groter, maatschappelijk belang dienen of tegemoet komen aan de wensen van hun inwoners?

Robin Hoods in het sociale domein

Onderzoek naar de aanwezigheid van Robin Hoods in het sociale domein: hoe ver gaan professionals in het buigen of breken van de regels om een nobel doel te dienen?
230526_casuistiekreeks_hoofdbeeld

Robin Hood-gedrag en ethische dilemma’s

Een methodiek om ethische dilemma’s op het snijvlak van zorg en veiligheid te leren herkennen en doorgronden, en zo het morele beoordelingsvermogen van professionals te trainen.
230522_projectafbeelding-buiten-de-lijnen-kleuren

Maatschappelijke onrust

Digitale tool waarmee gemeentes de sluiting van een drugspand op basis van artikel 13b van de Opiumwet zorgvuldig kunnen onderbouwen, conform de meest recente jurisprudentie.
Ingrediëntenkaart 13b Opiumwet

Ingrediëntenkaart 13b Opiumwet

Digitale tool waarmee gemeentes de sluiting van een drugspand op basis van artikel 13b van de Opiumwet zorgvuldig kunnen onderbouwen, conform de meest recente jurisprudentie.

Solar@Sea

Methode voor Integrale Product- en Procesontwikkeling (MIPPO), die helpt bij het aanpakken van complexe innovatie- en verduurzamingsvraagstukken.

MIPPO

Methode voor Integrale Product- en Procesontwikkeling (MIPPO), die helpt bij het aanpakken van complexe innovatie- en verduurzamingsvraagstukken.

MEGA

Een integraal afwegingskader helpt humanitaire hulporganisaties bij het maken van duurzame keuzes bij de aanschaf van tenten.

Circular emergency shelters

Een integraal afwegingskader helpt humanitaire hulporganisaties bij het maken van duurzame keuzes bij de aanschaf van tenten.

Hergebruik kunststof snijafval

Onderzoek naar de ontwikkeling van een flexibel, leefbaar en duurzaam bouwsysteem voor noodhuisvesting in tenten.

FlexiDome

Onderzoek naar de ontwikkeling van een flexibel, leefbaar en duurzaam bouwsysteem voor noodhuisvesting in tenten.

3D geprinte brug van afvalplastic

In een consortium werken we aan de productie van een 3D-geprinte, hoogwaardige fiets- en voetgangersbrug, die wordt gemaakt van hergebruikt plastic afval.

Circulair tentdoek

Ontwikkeling van een waterdicht tentdoek dat recyclebaar is.

Omgang met kinderen na partnerdoding

Evaluatie van een wetswijziging moet aantonen of de belangen van kinderen voldoende worden gewaarborgd als de ene ouder wordt verdacht van het doden van de andere ouder.
Project ViA Voorlichting psychisch geweld

Voorlichting over psychisch geweld

Laagdrempelig scholingsmateriaal over psychisch geweld voor professionals moet leiden tot verbetering in de herkenning en aanpak ervan.

Evaluatie pilot MDA++ in Oost-Brabant

Onderzoek naar een sectoroverstijgende, specialistische, multidisciplinaire aanpak bij ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling.
Project ViA Queerrepresentatie in literatuuronderwijs

Queerrepresentatie in literatuuronderwijs

Het aanbieden van jeugdboeken over queerpersonages en de bespreking ervan door leerkrachten op de basisschool, kan de identiteitsvorming en inclusie onder jongeren bevorderen.
Project ViA Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Een goed functionerende klachtenprocedure is essentieel voor de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Avans Hogeschool onderzoekt hoe de eigen regeling werkt.
Project ViA Leergemeenschap seksualiteit

Leergemeenschap Seksualiteit

Studenten, docenten en professionals werken in een leergemeenschap samen aan praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom seksualiteit.

Huisdieren en huiselijk geweld

Onderzoek naar de mogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld om hun huisdier mee te meenemen naar de opvang, als zij hun thuissituatie willen ontvluchten.

Hemel en hel

Door de religieuze sensitiviteit van hulpverleners te vergroten, kunnen zij homoseksuele jongeren uit een conservatief gereformeerd milieu beter helpen.

Criminele uitbuiting

Na afronding van een studie naar criminele uitbuiting op reguliere middelbare scholen en mbo’s, is er een vervolgonderzoek uitgevoerd op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Loyale Tegenspraak

Het project Loyale Tegenspraak is ingesteld naar aanleiding van diverse crises binnen de Rijksoverheid. Wat deze crises met elkaar gemeen hebben, is dat die problemen intern al bekend waren.

Zicht op jonge aanwas

Onderzoek in de gemeente Gorinchem naar ingroeimechanismen van jongeren in de (georganiseerde) criminaliteit en mogelijke interventies om deze jonge aanwas tegen te gaan.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.